OFERTA

Wykonujemy prace budowlane, remontowe, wyko?czeniowe.

G?ównym profilem naszej dzia?alno?ci s? prace kafelkarskie oraz hydroizolacje du?ych obiektów np. osiedla mieszkaniowe, hotele, budynki biurowe itp.

Prowadzimy równie? prace remontowe mieszka?, domów oraz innych obiektów budowlanych.

Wyko?czamy kompleksowo nowe mieszkania, sklepy, restauracje itp.

Zapewniamy dobr? jako?? wykonania, fachowe doradztwo oraz szybk? i pe?n? obs?ug?.

?wiadczymy us?ugi g?ównie na terenie Trójmiasta, ale na ?yczenie klienta wykonujemy prace na terenie ca?ej Polski.

Na wykonane prace udzielamy d?ugoletnich gwarancji.
© NORDIPOL 2007 Wykonanie: ascomi.pl